خانه/انجمن ها/شبکه های کامپیوتری/خاموش نشدن کامپیوتر